Information

Det är med glädje och stolthet som The Scandinavian Institute for the Noble Quran and its Sciences (www.scand-quran.com) presenterar en ny svensk översättning av den ädla Koranens innebörd. Hittills publicerade utgåvor innehåller också den arabiska källtexten samt förtydligande kommentarer.

Om översättningen

I arbetet med översättningen har institutet följt riktlinjer och haft målsättningar som ligger i linje med de krav som tagits fram på Kung Fahds anläggning för tryckning av den ädla Koranen i Medina i Saudiarabien:

 1. Att översättaren har svenska som modersmål och samtidigt väl behärskar, och översätter direkt ifrån, det klassiska arabiska språk som Koranen uppenbarades på. För detta ändamål har Abdulhalim Joseph utsetts som översättare, och Björn Lindsten och C. Gustaf Tancredi som huvudgranskare.
 2. Att den svenska ordföljden ligger så nära den arabiska som möjligt och samtidigt är lättläst och lättförståelig också för läsare som inte har svenska som modersmål. Dessa båda ibland svårförenliga ambitioner medför oundvikligen en del något egendomliga men trots allt språkligt korrekta formuleringar, vilket även kännetecknar tidigare översättningar på diverse språk där liknande kriterier och metodik tillämpats. En avsiktlig följd av denna ansats är att den språkligt intresserade och i den arabiska skriften bevandrade ofta kan finna den arabiska motsvarigheten till ett svenskt ord på motsvarande plats i den arabiska texten.
 3. Att översättningen baseras på de tolkningar som finns i väletablerade och godtagbara tolkningsverk där tolkningen utgår ifrån Koranen och profeten Muhammeds sunna så som dessa förstods av hans följeslagare och de rättfärdiga och lärda föregångare som följde deras väg.
 4. Att ett fortlöpande samarbete sker med de skriftlärda på Kung Fahds anläggning för tryckning av den ädla Koranen i Medina gällande tveksamheter och spörsmål.

I föreliggande översättning är tolkningen (tafsīr) av Koranverserna i första hand baserad på följande tolkningsverk i prioritetsordning, allmänt kända som:

 1. Tafsīr at-Tabarī (T), Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr aṭ-Ṭabarī (d. 923)
 2. Tafsīr al-Baĝawī (B), Abū Muḥammad al-Ḥusayn ibn Mas‘ūd al-Baĝawī (d. 1122)
 3. Tafsīr Ibn Kat̂īr (K), Abū al-Fidā Isma‘īl ibn ‘Umar ibn Kat̂īr al-Quraŝī (d. 1373)

De förtydligande kommentarer som följer på många verser är också hämtade från dessa verk och skiljs åt med hjälp av förkortningarna (T), (B) och (K). Förtydligande kommentarer av översättaren (Ö) kan också förekomma.

Övrigt om översättningen

  • En översättning av den ädla Koranens innebörd återger endast översättarens förståelse av denna innebörd utifrån de källor som tolkningen hämtats ur. Den kan inte betraktas som en översättning av Koranen själv och återger inte heller den språkupplevelse och exakta innebörd som arabiskan förmedlar. Läsaren uppmanas att kontakta The Scandinavian Institute for the Noble Quran and its Sciences för att framföra synpunkter om eventuella fel eller brister i översättningen.
  • Varje vers börjar på egen rad med versal, även om den utgör en del av en sats tillsammans med föregående vers. Enligt profeten Muhammeds tradition lästes varje vers för sig följt av en paus, och för att återge detta bruk avslutas de allra flesta verser med ett skiljetecken.
  • Centrala begrepp hämtade ur arabiskan har transkriberats enligt tabellen i utgåvans förord, undantaget sådana som redan får betraktas som någorlunda etablerade i sin svenska stavning. Till dessa hör ”Allah”, som är arabiska för den enda och sanna Gud; ”Islam”, som innebär underkastelse inför Allah; och ”muslim”, en som bekänner sig till Islam och därmed underkastar sig Allah. Om nödvändigt förtydligas och förklaras begreppen sedan inom parentes eller i kommentar. För att undvika upprepningar sker detta endast en gång i varje trettiondel och i övrigt genom hänvisning.
  • Allah refererar ofta till Sig själv som ”Vi” eller ”Oss” för att markera hög status, vilket är ett vanligt förekommande språkbruk i arabiskan. Detta bör i översättningen inte misstolkas som att Allah inte är en.
  • I Koranen nämns flera av Allahs sköna namn och höga attribut genom vilka Han låter skapelsen lära känna Honom och Hans egenskaper (se 59:22-24). Enligt Islams troslära bekräftar man den uppenbara innebörd som varje namn och attribut har. Man förstår dem med förvissningen om att ingen är Allah lik (se 42:11) och att de bär den fullkomligaste innebörd och förhåller sig till Allah på det sätt som anstår Hans höghet och allsmäktighet. Ett namn eller ett attribut kan svårligen till fullo återges med ett svenskt ord. I översättningen har vi dock efter bästa förmåga strävat mot att vart och ett av Allahs sköna namn motsvaras av ett svenskt begrepp som vi bedömt ligger så nära namnets uppenbara innebörd som möjligt. En fördjupad inblick i nyanserna av varje namns utvidgade betydelser ges ofta i kommentarerna (ex. 112:2).
  • I översättningen förekommer ibland ett eller flera ord inom parentes eller hakparentes. Ord inom parentes förklarar eller förtydligar det ord eller den fras som ligger omedelbart före, och är inte en del av versen. Parenteserna bör inte läsas högt vid uppläsning av en vers. Transkription inom parentes kan också förekomma efter viss svensk text för att återge uttalet av det arabiska ursprungsordet. Hakparentesernas funktion är att förtydliga och/eller fördjupa en språklig nyans eller innebörd i Koranens arabiska som inte alltid är tydlig i en ordagrann svensk översättning. Ord inom hakparentes kan och bör läsas ut högt vid högläsning. Ett utelämnade påverkar dock i de allra flesta fall varken meningens språkliga korrekthet eller grundläggande betydelse.
   Exempel: Ingen [sann] gud finns (ingen har rätt att dyrkas) utom Allah.
  • Den arabiska kalligrafi som följer profeten Muhammeds namn eller titlar läses ”ṣallallāhu ʻalayhi wa sallam” och kan fritt översättas som ”må Allah välsigna honom och ge honom frid”. Med stöd i bland annat vers 33:56 bör denna åkallelse sägas vid uppläsning.
  • Hänvisningar till Koranverser som ännu inte översatts och tryckts av The Scandinavian Institute for the Noble Quran and its Sciences kan förekomma och kan då slås upp i andra kvalitativa översättningar på svenska eller andra språk till dess att hela detta översättningsprojekt slutförts och tryckts med Allahs hjälp.
  • Egennamn, namn på suror samt namn på Allahs sändebud och profeter skrivs på svenska där svensk motsvarighet finns, annars i enlighet med transkriptionstabellen i förordet.
  • Transkriptionstabellen är till för att läsare lättare ska kunna lära sig att uttala arabiska ord och utgör inte en komplett språkkurs. Vi har begränsat oss till tre diakritiska tecken. För att undvika att en arabisk bokstav motsvaras av två transkriptionstecken används ( ^ ) ovan respektive ( . ) under vissa bokstäver, och för att markera lång vokal har vi använt ( ¯ ) ovanför a, i eller u. Det arabiska teckensnittet i källtexten är framtaget av Kung Fahds anläggning för tryckning av den ädla Koranen.